REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LATIERRA

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Projektowa IMAGINE Katarzyna Wigda, Krasne Folwarczne 24, 19-122 Jasionówka, NIP 546-129-54-44 za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego po adresem: www.latierra.pl .

2. Korzystanie ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.latierra.pl może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Sklep internetowy: Latierra jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej www.latierra.pl, wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części wymaga zgody podmiotu opisanego w ust. 1

4. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 2. DEFINICJE

1. Biuro sprzedawcy – Pracownia Projektowa IMAGINE Katarzyna Wigda, Krasne Folwarczne 24, 19-122 Jasionówka,

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na podjęciu wszelkich działań mających na celu dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, transport własny Sprzedawcy lub transport własny Kupującego.

5. Klient - oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, bądź jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.  Hasło ustala Klient podczas dokonywania rejestracji konta.

7. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin .

9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego celem realizacji na jego rzecz sprzedaży Towarów.

10. Sprzedawca – oznacza: Pracownia Projektowa IMAGINE Katarzyna Wigda, Krasne Folwarczne 24, 19-122 Jasionówka,

11. Sklep – oznacza platformę internetową za pośrednictwem, której Sprzedawca dokonuje prezentacji i sprzedaży Towarów, działającą w pod adresem www.latierra.pl ,

12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę do sprzedaży, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie dotyczącym sprzedawanego produktu zostanie zamieszczona informacja o wadzie i jej rodzaju. 

13. Informacje o Towarze - oznaczają wszelkie opisy i zdjęcia dotyczące Towaru , które mają za zadanie jego identyfikację i nie stanowią oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 

14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.

§3. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta, Klient na stronie Sklepu zobowiązany jest do rejestracji Konta. Rejestracja Konta odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, gdzie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do wysyłki Towaru, a także adresu e-mail oraz określenia swojego hasła i loginu do Konta. Po podaniu wszelkich wymaganych danych oraz po zaakceptowaniu Regulaminu, Klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Klientowi dostępu do Sklepu ze względu na swój uzasadniony interes.

3. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania swego Konta osobom trzecim w tym hasła oraz loginu. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło.

4. Klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji swoich danych osobowych w przypadku, gdy doszło do ich zmiany.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika, jak i Klient nie posiadający takiego statusu mogą składać zamówienia Towarów. 

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika składa zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto. Po zalogowaniu Klient dokonuje wyboru Towaru, dodaje go do koszyka, a następnie wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. Zamówienie celem jego potwierdzenia i realizacji przez Sprzedawcę, wymaga akceptacji regulaminu oraz wyboru ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika składa zamówienie poprzez: wybranie danego Towaru i dodanie go do koszyka, podanie swoich danych osobowych i adresowych, wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz podania adresu e-mail, 

a następnie celem potwierdzenia Zamówienia zobowiązany jest dokonać wyboru ikony z opisem:  „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. W przypadku Klientów posiadających Konto, wszystkie dodane do koszyka Towary są zapamiętywane. Po ponownym zalogowaniu na Konto, koszyk z dodanymi Towarami zostanie odtworzony, a Klient może dodać do koszyka dodatkowe Towary. W przypadku dodania do koszyka Towarów bez zalogowania, koszyk nie doda ich, do koszyka przypisanego do Konta.

5. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia wyłącznie rachunek.

6. Złożenia zamówienia, będzie każdorazowo potwierdzanie przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości o jego przyjęciu do realizacji na podany przez Klienta adres email. Podobne potwierdzenie zostanie wysłane potwierdzające wysłanie Towaru do klienta. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji będzie przysyłany Klientowi niniejszy Regulamin.

7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Przy czym zamówienia złożone po godzinie 1200 będą przyjmowane do realizacji w następny pierwszy dzień roboczy. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Towaru u Sprzedawcy, wybranej formy płatności oraz wymaganego czasu dostawy. 

8. Założenie Konta przez Klienta jest równoznaczne z wyrażoną przez niego zgodą na świadczenie usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę w myśl art. 10 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). Zgoda zostaje cofnięta wraz z usunięciem Konta.

9. Zamówienie przez Klienta otrzymywania „newslettera” zawierającego informację handlową Sprzedawcy  jest równoznaczne z wyrażoną przez niego zgodą na świadczenie usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę w myśl art. 10 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204). Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

§5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku braku dostępności Towaru, bądź z przyczyn niezależnych od woli Sprzedawcy jak siła wyższa, błędnie wypełnionego formularza lub podania nieprawdziwych danych oraz w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

2. Sprzedawca może zrealizować zamówienie w części, gdy niektóre z zamówionych Towarów są niedostępne.

3. Minimalna wartość zamówienia przyjmowana przez Sprzedawcę do realizacji nie może być niższa niż 50,00 zł (brutto).

4. Istnieje możliwość ustalenia indywidulanego sposobu i kosztu dostawy w przypadku złożenia większego zamówienia.

5. Towar jest wysyłany w opakowaniu przyjętym dla normalnego zabezpieczenia danego rodzaju przysyłki.

6. W przypadku złożenia zamówienia w odstępach nie dłuższych, niż 2 dni robocze istnieje możliwość wysłania Towarów w formie jednej przesyłki, gdy nie sprzeciwia się to właściwości danego Towaru. 

§6. PŁATNOŚĆ

1. Klient zobowiązany jest uiścić cenę za kupiony Towar przed jego dostawą. Cena do zapłaty zawiera cenę Towaru oraz koszt przesyłki. Cena do zapłaty uzależniona jest rodzaju zamówionego Towaru w tym jego ilość i waga, wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy.

2. Ceny Towarów są wyrażone w walucie polskiej tj. złotych oraz w walucie Euro. Cena podana w walucie Euro jest cena orientacyjną wyliczaną w oparciu o średni kurs waluty Euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 

3. Sprzedawca zastrzega, że cena Towaru może ulec zmianie bez konieczności informowania Klienta. Przy czym cena zamówionego Towaru przyjętego do realizacji nie podlega zmianie, chyba, że zamówienie uległo zmianie.

4. Klient może wybrać następujący formy płatności:

a) zapłata PayU lub PAYPAL: zapłata następuje przed odbiorem towaru za pośrednictwem platformy internetowej PayU lub PAYPAL realizującej płatności drogą elektroniczną,

b) bankowy przelew internetowy: zapłata następuję za pośrednictwem banku Klienta poprzez złożenie prze niego dyspozycji przelewu środków na rachunek Sprzedawcy, który jest podawany w momencie składania zamówienia, w treści przelewu Klient zobowiązany jest podać nr zamówienia.

5. W przypadku wyboru sposobu zapłaty z pkt 3a, Towar jest wysyłany do Klienta po potwierdzeniu płatności przez PayU, bądź PAYPAL. Przy czym Klient ma do wyboru następujące sposoby zapłaty:

zapłata realizowana jest w drodze przelewu elektronicznego poprzez płatności bezgotówkowe w walucie polskiej,

zapłata realizowana jest  w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,

zapłata realizowana jest przy użyciu kart płatniczych, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internetowej na terenie Polski obejmujących płatności bezgotówkowe w walucie polskiej.

6. W przypadku wyboru sposobu zapłaty z pkt 3b, Towar zostanie wysłany do Klienta po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku Sprzedawcy, tytułem ceny zakupu. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. 

7. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym okresie zamówienie jest anulowane w przypadku braku zapłaty. 

§7. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na koszt Klienta na terenie Unii Europejskiej. Koszt wysyłki obejmuje koszt dostarczenia i koszt zabezpieczenia – pakowania Towaru na czas transportu.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem zamówienia bez wad w terminie do 7 dni roboczych: a) od dnia potwierdzenia przez PayU lub PAYPAL otrzymania środków pieniężnych, b) od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy przy płatności tradycyjnym przelewem bankowym.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w zamówieniu, zaś w przypadku Klienta jako zarejestrowanego użytkownika, na adres podany  przy rejestracji Konta. 

4. Zamówienia będą dostarczane za pośrednictwem przewoźnika - kuriera niezależnego od Sprzedawcy.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki rachunek obejmującą dostarczane Towary. 

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Przewoźnik – Kurier podejmie próbę kontaktu telefonicznego, celem ustalenia terminu dostarczenia przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do sklepu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

8. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i jej rozmiaru. Przy przesyłkach paczkowych kupione Towary będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej proponowanej przez serwis apaczka.pl i wg regulaminu tej firmy. Każdy z oferowanych w sklepie Towarów ma przypisana wagę i rozmiar opakowania celem bezpiecznego transportu i na tej podstawie wyliczany jest automatycznie koszt dostawy. W przypadku niestandardowych wymiarów,  koszt przesyłki ustalany jest indywidulanie. W takim przypadku należy się skontaktować ze Sprzedawcą celem ustalenia kosztów dostawy. 

9. W przypadku standardowych przesyłek paletowych, wymiar palety - przesyłki nie może przekraczać dł. 120 cm, szer. 80 cm, zaś wysokość 210 cm, a waga to 1000 kg. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi za każdy dodatkowy kg obowiązuje dodatkowa opłata wg stawek proponowanych przez serwis apaczka.pl   

10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje utratę roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku Towarów. Chyba, że Klient udowodni, że uszkodzenie lub ubytek powstały w trakcie realizacji dostawy przez Przewoźnika – Kuriera i zgłosi ten fakt w terminie 7 dni od daty odbioru. W każdym przypadku Sprzedawca mając na względzie wykazane okoliczności powstania wad lub ubytki może indywidualnie rozpatrzyć reklamację. 

§8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli rzecz ma wady fizyczne lub prawne, które istniały w chwili wydania i przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. 

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady.

5. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności, jeśli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a także gdy Towar uległ uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta.

6. W przypadku zgłaszania reklamacji, należy:

a) zgłosić roszczenie reklamacyjne na adres pocztowy: Krasne Folwarczne 17, 19-122 Jasionówka, lub adres email: info@latierra.pl  wraz ze wskazaniem zakresu i rodzaju roszczenia reklamacyjnego (opis wady , usterki),

b) dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Wyręby 7, 16-050 Michałowo,

c) do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru  oraz  protokół uszkodzeń spisany w obecności kuriera w przypadku jego sporządzenia.

7. Po otrzymaniu Towaru wraz z wymaganymi dokumentami, Sprzedawca przekaże reklamację wraz z Towarem do Producenta celem ustosunkowania się do zgłaszanych roszczeń reklamacyjnych. Sprzedawca poinformuje Klienta o stanowisku Producenta, czy Towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy, bądź reklamacji nie uwzględniono.

8. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Sprzedawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Termin 14 dni w przypadku braków wymaganych dokumentów będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych dokumentów. Klient zostanie powiadomiony o braku dokumentacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji.  

9. Uregulowania Regulaminu dotyczące rękojmi oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi zostają wyłączone w stosunku do przedsiębiorców w myśl kodeksu cywilnego.

10. Klient może skorzystać z pozasądowych form rozwiązania sporu ze Sprzedawca korzystając z mediacji lub arbitrażu. Dodatkowe informacje zostaną udzielone po zwróceniu się Klienta do Sprzedawcy.

§. 9 REZYGNACJA I ZWROTY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia do 24 godzin od momentu zapłaty ceny sprzedaży za zamówiony Towar.

2. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w myśl art. 38 Ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta z uwagi, że Towar jest produkowany każdorazowo na podstawie złożonego indywidualnego zamówienia i służy zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta. Konsument może zrezygnować z zamówienia na warunkach opisanych w ust. 1.

3. Podane na stronie internetowej sklepu stany magazynowe dotyczą wyłącznie możliwości produkcyjnych występujących w momencie wyświetlenia Towaru.

4. Oświadczenie Klienta w tym będącego konsumentem o rezygnacji z zamówienia należy kierować na adres:  Krasne Folwarczne 17, 19-122 Jasionówka lub drogą elektroniczną na adres email: info@latierra.pl . Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać sprecyzowane oświadczenie woli o rezygnacji (np. rezygnuję z zamówienia), nie budzące wątpliwości, co do intencji jej autora – Klienta.

5. Klient otrzyma zwrot należności za Towar w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedawcę w przypadku składanej reklamacji, bądź wystąpienia innych przyczyn uzgodnionych ze Sprzedawcą. Zwrot należności realizowany jest w taki sam sposób jak dokonano płatności, chyba że strony ustala inny rodzaj rozliczenia.

6. Klientowi będącemu konsumentem nie zwraca się  kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Sprzedawca nie wypłaci Klientowi w tym będącemu konsumentem całej należności, jeżeli zauważy uszkodzenia lub braki pomniejszające wartość Towaru. W takim przypadku zwrot należności zostanie pomniejszony o wartość uszkodzenia lub braków, chyba że uszkodzenia lub braki wystąpiły z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. W sytuacji braków w Towarze lub jego uszkodzeniu powstałych podczas transportu, Kurier ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę.

8. Sprzedawca może odmówić wypłaty Klientowi w tym będącemu konsumentem całej należności za Towar, jeżeli bezużyteczność powstała z przyczyn leżących po stronie Klienta ze względu na właściwości towaru, jego braki, uszkodzenie lub rozpakowanie uniemożliwiające ponowne jego wykorzystanie. Nie dotyczy to reklamacji, gdzie zakres zgłaszanej wady wykluczył całkowicie dany Towar z użytku.   

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Sprzedawca, czyli  Pracownia Projektowa IMAGINE Katarzyna Wigda, Krasne Folwarczne 24, 19-122 Jasionówka, NIP 546-129-54-44.

2. Kupujący będzie przetwarzać dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ), a także w celu ewentualnej ochrony swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, w tym może przekazywać dane osobowe innym podmiotom jak właśni kontrahenci celem prawidłowego wykonania umowy, a także innym podmiotom i instytucjom jak sądy powszechne i komornicy oraz organy ścigania, bądź organy podatkowe, jako organy właściwe do egzekwowania i ochrony lub kontroli praw Sprzedawcy, bądź skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom sprawującą obsługę informatyczną sklepu internetowego i domeny, gdzie został sklep zarejestrowany. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i udzielonych zgód oraz cesji, nie krócej niż okres prawem dozwolony. 

4. Kupujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Kupującemu przysługuje skarga w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonania, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i jej realizację.

7. Sprzedawca nie będzie katalogował, ani przetwarzał danych udostępnionych przez Kupującego do innych celów, niż wykonanie umowy zawartej z Klientem oraz ochrony 

i dochodzenia wszelkich praw i obowiązków z tym związanych.

§.11 PLIKI „cookies”

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików elektronicznych określanych jako pliki "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych i Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) poprawnej konfiguracji serwisu Sklepu;

d) dopasowania i prawidłowego wyświetlania na urządzeniu końcowym Klienta stron Sklepu;

e) zapamiętania ustawień strony Sklepu przez Klienta, a także zapamiętania jego urządzenia i lokalizacji;

f) dobór treści zgodnie z profilem zainteresowań Klienta,

g) utrzymywanie sesji Klienta na stronie Sklepu,

h) zapamiętania ostatnio przeglądanych Towarach,

i) umożliwienia autologowania się do Sklepu w przypadku wyboru takiej funkcji; 

j) statystycznych w formie anonimowej.

4. Stosowanie przez Sprzedawcę plików „cookies” wymaga udzielenia zgody poprzez akceptację w ramach komunikatu pojawiającego się zaraz po wejściu na stronę Sklepu.

5. W Sklepie mogą być używane dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pozostają na urządzeniu Klienta jedynie podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Pliki „cookies” stałe pozostają na urządzeniu Klienta do momentu ich usunięcia lub do momentu upływu czasu ich tzw. „życia”.

6. Każdy Klient może ograniczyć lub wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że ograniczenie lub wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu . Wszelkie informacje o sposobie ograniczenia i usuwania plików „cookies” można znaleźć na stronach internetowych twórców przeglądarek internetowych. Przykładowe linki do najpopularniejszych przeglądarek internetowych celem ograniczenia lub wyłączenia plików „cookies”:

- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies ,

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ,

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html ,

- Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL  .

§.11 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych Sklepu Internetowego www.latierra.pl .

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu w postaci informacji zawierającej zestawienie zmian, zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient otrzyma, co najmniej na 7 dni roboczych przed zmianą. Klient może droga elektroniczną w terminie 7 dni złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmiany regulaminu. W przypadku braku akceptacji Konto Klienta zostanie usunięte. Klient będzie mógł w przyszłości założyć nowe Konto po zaakceptowaniu aktualnie obowiązującego regulaminu. 

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej, jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

§.12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega w każdym czasie dokonania zmiany asortymentu Sklepu, ich cen, a także wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu. 

2. Sprzedawca może wprowadzać czasowe akcje promocyjne, obniżki cen na Towary, a także może je bez podania przyczyny odwołać lub zakończyć. 

3. Prawem właściwym stosowanym do niniejszego Regulaminu jest prawo polskie w szczególności kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy z Klientem będącym przedsiębiorca w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.